آفریقا /Africa

دانه قهوه اتیوپی

۷۰.۰۰۰تومان۲۴۰.۰۰۰تومان
۶۵.۰۰۰تومان۲۲۰.۰۰۰تومان
۵۵.۰۰۰تومان۱۸۰.۰۰۰تومان
۴۵.۰۰۰تومان۱۵۰.۰۰۰تومان
۵۰.۰۰۰تومان۱۶۵.۰۰۰تومان

آمریکای مرکزی / Central America

دانه قهوه کاستاریکا

۷۲.۰۰۰تومان۲۵۰.۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

آفریقا /Africa

دانه قهوه کنیا

۷۵.۰۰۰تومان۲۶۰.۰۰۰تومان

قهوه

قهوه شیخ

۸۰.۰۰۰تومان۲۷۰.۰۰۰تومان