آفریقا /Africa

دانه قهوه اتیوپی

۷۵.۰۰۰تومان۲۵۰.۰۰۰تومان
۵۵.۰۰۰تومان۱۸۵.۰۰۰تومان
۵۰.۰۰۰تومان۱۶۰.۰۰۰تومان
۴۰.۰۰۰تومان۱۳۰.۰۰۰تومان
۴۵.۰۰۰تومان۱۴۵.۰۰۰تومان

آمریکای مرکزی / Central America

دانه قهوه کاستاریکا

۸۰.۰۰۰تومان۲۶۰.۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

آفریقا /Africa

دانه قهوه کنیا

۷۵.۰۰۰تومان۲۶۰.۰۰۰تومان

قهوه

قهوه شیخ

۸۵.۰۰۰تومان۲۸۰.۰۰۰تومان